Colocasia * (noun) small genus of perennial tuberous herbs of tropical Asia: taro